Fællesforeningen

Velkommen til Snejbjerg SG&I. Vi er en flerstrenget forening, der blev oprettet i 1879. I dag har vi ca. 2.600 medlemmer fordelt på 13 afdelinger. Du finder flere oplysninger om afdelingerne ved at aktivere bjælken øverst til højre i billedet, ellers kontakt formanden Dorthe Poulsgård på formand@snejbjergsgi.dk eller 20200914.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i Snejbjerg SG&I torsdag d. 11. april 2019 kl. 18,00 i Snejbjerg Hallerne

Fællesforeningen er vært ved spisningen, som starter kl. 18,00. Tilmelding til spisningen skal være undertegnede i hænde senest fredag den 5. april 2019 enten pr. e-mail: dorthe.johs@mail.tele.dk eller pr. telefon 20 20 09 14.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til fællesformanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen starter kl. 19,00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Fællesformandens beretning til drøftelse og godkendelse
 3. Gruppeformændenes beretning til drøftelse og eventuel godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskaber for fællesforeningen og grupperne og eventuelle budgetter
 5. Godkendelse af regnskaber og eventuelle fremlagte budgetter
 6. Gennemgang og drøftelse af modtagne forslag og emner, samt eventuel afstemning herom.

A) Forslag om vedtægtsændringer modtaget fra Jørgen Rasmussen. I forbindelse med mulighed for at skifte bank giver de nuværende vedtægters bestemmelser om tegningsret udfordringer. Derfor foreslås flg. vedtægtsændringer:

 § 18 Tegningsregler fællesforeningen

Stk. 1 Fællesformand, sekretær eller forretningsfører er bemyndiget til under ansvar overfor generalforsamlingen enten alene eller i fællesskab at foretage almindelige driftsmæssige dispositioner over foreningens midler samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender. 

Stk. 2 Forretningsføreren kan disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt er bemyndiget til at indgå kontrakter herom.

 § 19 Tegningsregler for grupper (Ny paragraf – der skubber efterfølgende)

       Stk. 1. Gruppebestyrelserne er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over gruppens økonomiske midler samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender

     Stk. 2 Gruppebestyrelserne er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

     Stk. 3 Gruppens økonomiske midler skal indsættes i et pengeinstitut. Opsparede reserver kan placeres i obligationer eller i investeringsforeninger, der investerer i obligationer. Beslutninger om køb og salg af værdipapirer træffes af gruppebestyrelsen.

   Stk. 4 Beslutninger om givne bemyndigelser skal skriftligt (e-mail) fremsendes til forretningsfører og revisorer.

 1. Valg af fællesformand, næstformand og forretningsfører
 2. Fællesformand er på valg i lige år
 3. Næstformand er på valg i ulige år (Birgitte Baden modtager ikke genvalg)
 4. Forretningsfører er på valg hvert andet år (Carsten Thybo modtager ikke genvalg)
 1. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 2. Morten Sandager (på valg ulige år)
 3. Anni Kristensen (på valg i lige år)
 4. Forelæggelse af eventuelle bestyrelsesvalg på gruppe-årsmøder til orientering
 5. Valg af gruppe bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de grupper, som ikke har afholdt gruppeårsmøder.
 1. Eventuelt

 


Nyheder fra Snejbjerg SG&I samt Snejbjerg by