Vedtægter

Download/vis  nyeste vedtægter med underskrifter (31-05-2021) som PDF

Download/vis Forretningsorden for Snejbjerg skytte-, gymnastik- og idrætsforening

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
SNEJBJERG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING (Snejbjerg SG&I)
Hjemsted: Herning Kommune

§2 Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning og den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel til gavn for medlemmer og lokalområdet.

§3 Foreningens medlemmer og tilhørsforhold

Enhver kan optages i foreningen, som aktive og passive medlemmer i de enkelte grupper.
Foreningen og grupperne er medlem af Herning ldrætsråd, DGI og landsdelsforeningen DGI Midtjylland.
Grupperne kan være medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller andre relevante forbund og sammenslutninger.

§4 Foreningens opbygning

Organisatorisk er Snejbjerg SG&I opbygget med en fællesforening og en række tilknyttede
grupper/afdelinger, som er optaget jf. bestemmelsen i§ S.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, som afgør spørgsmål af fælles interesse for den samlede forening. jf. § 6 -12.
Fællesbestyrelsen består af samtlige bestyrelsesmedlemmer i foreningens grupper samt foreningens fælles ledelse.
Den fælles ledelse kan efter generalforsamlingens bestemmelse være organiseret med:
a) En fællesformand og en forretningsfører for økonomi eller
b) Et forretningsudvalg på tre medlemmer, hvoraf de tre vælger en fællesformand. Herudover vælges en forretningsfører for økonomi.
Valg til fællesledelsen foregår på generalforsamlingen. Gruppebestyrelsesvalg sker efter den enkelte gruppes bestemmelse på generalforsamlingen eller på gruppeårsmøder.

Fællesbestyrelsen kan til enhver tid afgøre alle spørgsmål, der naturligt hører ind under en
generalforsamling, dog ikke vedtægtsændringer.
Fællesforeningen ledes af fællesformanden samt alle formænd for foreningens grupper – såfremt generalforsamlingen har valgt et forretningsudvalg ledes fællesforeningen af forretningsudvalget samt alle formænd for de enkelte grupper.
Forretningsordenen fastsætter regler for sammensætningen i øvrigt, møder, referater mv.
Fællesforeningens opbygning og kompetence i øvrigt fastsættes i en af generalforsamlingen godkendt forretningsorden.
Gruppebestyrelserne er ansvarlig for gruppernes aktiviteter og økonomi. Gruppernes regnskab indgår dog i foreningens fælles regnskab og revideres af fællesforeningens revisorer.
Fællesforeningen kan gribe ind hvis en gruppe handler økonomisk uansvarligt.

§5 Optagelse/nedlæggelse af grupper

Ønsker fællesforeningen etableret en ny gruppe eller ønsker en eksisterende forening/gruppe optagelse i fællesforeningen, kan dette ske ved forelæggelse på foreningens generalforsamling under pkt. 6 og en vedtagelse af et flertal af de fremmødte.
Hvis en gruppe er inaktiv og uden bestyrelse, kan den fortsætte som hvilende gruppe i en periode, eller den kan nedlægges efter samme procedure, som ved optagelse og gruppens aktiver tilfalder fællesforeningen.

§6 Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afgør spørgsmål af interesse for den samlede forening.
På generalforsamlingen vælges fællesformand eller forretningsudvalg jf. § 4, forretningsfører for fællesforeningens økonomi, revisorer og revisorsuppleanter.
Generalforsamlingen fastsætter foreningens udadvendte officielle holdning og afgør ændringsforslag til foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen kan ikke afgøre spørgsmål af økonomisk rækkevidde for de enkelte grupper.

§7 Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Såfremt generalforsamlingen ikke kan afholdes fysisk med åben deltagelse af alle medlemmer, der måtte ønske det, kan formandsudvalget beslutte, at generalforsamlingen afholdes som et virtuelt møde.
Indkaldelse kan ske ved annoncering i dagspressen og ved offentliggørelse på Snejbjerg SGl’s hjemmeside samt åbne sociale medier. Indkaldelse kan ligeledes ske ved direkte indkaldelse af alle medlemmer, i forbindelse med informationsmateriale, brev eller elektronisk nyhedsbrev.

Det skal uanset informationsvalg sikres, at alle medlemmer kan være informeret mindst 14 dage før mødets afholdelse.
Forslag til behandling på generalforsamling skal være fællesformand/forretningsudvalg i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§8 Dagsorden for generalforsamlingen

Foreningens faste dagsorden på den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fællesformands beretning til drøftelse og godkendelse
3. Gruppeformændenes beretning til drøftelse og eventuel godkendelse
4. Fremlæggelse af regnskaber for fællesforeningen og grupperne og eventuelle budgetter
5. Godkendelse af regnskaber
6. Gennemgang og drøftelse af modtagne forslag og emner, samt eventuel afstemning herom
7. Valg af fællesformand/forretningsudvalg samt forretningsfører, som ifølge foreningens
forretningsorden skal vælges af generalforsamlingen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Forelæggelse af eventuelle bestyrelsesvalg på gruppeårsmøder til orientering
10. Valg af gruppe bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de grupper, som ikke har afholdt gruppeårsmøde

11. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun tilsidesætte valg efter pkt. 9, hvis der er sket procedurefejl af gruppen.
Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer i de enkelte grupper efter indstilling fra gruppen.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af fællesformand/forretningsudvalg eller et flertal af formandsudvalget.
Indkaldelse kan ske ved annoncering i dagspressen og ved offentliggørelse på Snejbjerg SGl’s hjemmeside samt åbne sociale medier. Indkaldelse kan ligeledes ske ved direkte indkaldelse af alle medlemmer, i forbindelse med informationsmateriale, brev eller elektronisk nyhedsbrev.
Det skal uanset informationsvalg sikres, at alle medlemmer kan være informeret mindst 14 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden.

§ 10 Stemmeregler

Beslutning på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger vedtages med et flertal af de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer, herunder eventuel opløsning af foreningen eller grupper, kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødte, men hvis 25 % af de fremmødte kræver det skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med kun disse afgørelser på dagsordenen, hvor 2/3 af de fremmødte kan træffe endelig afgørelse.
På generalforsamlingen har alle medlemmer, som er 15 år og derover, stemmeret, desuden har en af forældrene til medlemmer under 15 år stemmeret.
På gruppernes årsmøde har alle gruppens medlemmer, som er 15 år og derover, stemmeret, desuden har en af forældrene til medlemmer under 15 år stemmeret.

§ 11 Fællesforeningsvalg

Ved valg af fællesformand/forretningsudvalg og forretningsfører skal der afgives skriftlige forslag såfremt blot én af de tilstedeværende ønsker det.
Der foretages skriftlig afstemning blandt alle de foreslåede kandidater i valgrunder, hvor de kandidater, som har opnået lavest stemmetal i hver runde falder bort i næste runde. En kandidat er valgt, når denne opnår mere end 50 % af de afgivne stemmer.
Valgperioderne til valg af fællesformand/forretningsudvalg, forretningsfører er 2-årig. Fællesformand er på valg i lige årstal og forretningsfører i ulige årstal. Ved valg af forretningsudvalgsmodel følger et medlem valgperioden for fællesformanden og et medlem valgperioden for forretningsfører.

§ 12 Revisorvalg

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år, hvoraf en er på valg hvert år. Valgreglerne er de samme
som for valg af gruppebestyrelser.

§ 13 Gruppeårsmøde

Grupperne kan afholde gruppe-årsmøde i marts eller april (dog forud for fællesforeningens
generalforsamling), hvor der foretages bestyrelsesvalg.
Indkaldelse kan ske ved annoncering i dagspressen og ved offentliggørelse på Snejbjerg SGl’s hjemmeside
samt åbne sociale medier. Indkaldelse kan ligeledes ske ved direkte indkaldelse af alle medlemmer i
forbindelse med informationsmateriale, brev eller elektronisk nyhedsbrev.
Det skal uanset informationsvalg sikres, at alle medlemmer kan være informeret mindst 14 dage før mødets
afholdelse.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på årsmødet skal fremsendes til gruppeformanden senest
8 dage før mødet.
Ekstraordinært gruppeårsmøde kan indkaldes af gruppeformanden, et flertal af gruppebestyrelsen, 1/4 af
gruppens medlemmer eller af mindst 25 medlemmer.

Dagsorden for årsmødet fastsættes i forbindelse med indkaldelsen. Hvis anden dagsorden ikke er angivet
følges følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse for gruppen
7. Eventuelt

§ 14 Gruppebestyrelsesvalg

Den enkelte gruppe fastsætter selv om bestyrelsesvalget skal foregå direkte på fællesforeningens generalforsamling eller ved et gruppeårsmøde.
Gruppebestyrelserne består af mindst 3 medlemmer og g,ruppebestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver generalforsamling eller årsmøde.
Der kan afgives mundtlige forslag til kandidater, dog skal der afgives skriftligt forslag til kandidater såfremt blot et af de tilstedeværende ønsker det.
Såfremt der ikke er flere kandidater foreslået end, der skal vælges, kan valget foregå mundtligt.
Ved skriftlig afstemning, må en stemmeseddel for at være gyldig højest indeholde ligeså mange kandidater,
som skal vælges, placeret under hinanden i den rækkefølge, man ønsker dem valgt.
Den øverste får ligeså mange afstemningspoints, som der skal vælges kandidater, den efterfølgende 1 point mindre osv. og den nederste 1 point.
De kandidater, som opnår flest afstemningspoints er valgte. Gruppebestyrelserne konstituerer sig selv.

§ 15 Suppleanter

Ved samtlige afstemninger betragtes ikke-valgte kandidater, som suppleanter i den rækkefølge afstemningen har givet. Der vælges dog ikke suppleanter for fællesformand/forretningsudvalg og forretningsfører.

§ 16 Valgbarhed

Valgbare er alle medlemmer på 15 år og derover, samt forældre til medlemmer under 15 år.

§ 17 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Grupperne skal efter anmodning fra forretningsfører og umiddelbart efter regnskabsårets udløb aflevere regnskabtil brug for revision. Foreningens 2 revisorer reviderer de enkelte gruppers regnskaber på skift.

§ 18 Tegningsregler

Fællesforeningen tegnes af fællesformand og forretningsfører i forening eller af fællesformand i forening med 1 af gruppeformændene.
Den enkelte gruppe tegnes af gruppeformanden og gruppebestyrelsen, og kun af dem.
Den enkelte gruppe kan træffe beslutning omkring investering i værdipapirer af opsparede midler.
Beslutning omkring køb og salg af værdipapirer træffes af Gruppebestyrelsen.

§ 19 Ansvar

Foreningens medlemmer, gruppernes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.
Grupperne hæfter alene for egne dispositioner. ingen gruppe kan forpligte fællesforeningen eller andre grupper.

§ 20 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ophører foreningen med at eksistere, eller ud melder foreningen sig af DGI Midtjylland skal foreningen til aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.
Herudover skal den sidste ekstraordinære generalforsamling fordele foreningens aktiver til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.
Selve formuens fordeling skal ske på den sidste ekstraordinære generalforsamling i samarbejde med Herning ldrætsråd, DGI Midtjylland eller Herning Kommune.

§ 21 Tidligere vedtægter

Disse vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter i såvel fællesforeningen som grupperne (11. april 2019).  Vedtaget på generalforsamlingen den 31. maj 2021

Download/vis  nyeste vedtægter med underskrifter (31-05-2021) som PDF