Vedtægter

Download nyeste vedtægter (11-04-2019) som PDF

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

SNEJBJERG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING (Snejbjerg SG&I)

Hjemsted: Herning Kommune

§ 2

Foreningens formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning og den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel til gavn for lokalområdet og dets ungdom.

Foreningen og grupperne er medlem af Idrætsrådet i Herning kommune, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (Hovedorganisationen DGI og landsdelsorganisationen DGI Midtjylland), De Danske Skytteforeninger (Hovedorganisationen DDS og amtsforeningen DDS Midt).

Grupperne kan være medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller andre relevante forbund.

§ 3

Foreningens medlemmer og tilhørsforhold

Enhver kan optages i foreningen, som aktive og passive medlemmer i de enkelte grupper.

 § 4

Foreningens opbygning

Fællesbestyrelsen består af fællesformand, næstformand (sekretær) og forretningsfører (økonomi), der alle vælges på generalforsamlingen, samt alle bestyrelsesmedlemmerne i grupperne (vælges på gruppe årsmøder eller på generalforsamlingen).

Fællesbestyrelsen kan til enhver tid afgøre alle spørgsmål, der naturligt hører ind under en generalforsamling, dog ikke vedtægtsændringer.

Ved afstemninger har fællesformand, næstformand, forretningsfører og 5 personer fra hver gruppe stemmeret.

Fællesforeningen ledes af formandsudvalget, der består af fællesformand, næstformand og forretningsfører og samtlige gruppeformænd. Formandsudvalget er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal og i tilfælde af afstemninger har alle en stemme. I tilfælde af stemmelighed tæller fællesformands stemme, og i dennes fravær næstformands stemme dobbelt.

Formandsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og kan herunder fastsætte bestemmelser for gruppernes repræsentation ved suppleanter samt observatørers deltagelse uden stemmeret.

Forretningsudvalget består af fællesformand, næstformand og forretningsfører.

Forretningsudvalget eller fællesformand kan medvirke ved løsning af specialopgaver og problemer for de enkelte grupper.

Fællesbestyrelsen eller formandsudvalget kan ikke reducere den enkelte gruppes selvstændighed. Fællesformand eller forretningsudvalget kan dog gribe ind ved økonomisk uføre eller andet, der kan påvirke øvrige dele af foreningen.

§ 5

Optagelse/nedlæggelse af grupper

Ønsker fællesforeningen etableret en ny gruppe eller ønsker en eksisterende forening/gruppe optagelse i fællesforeningen, kan dette ske ved forelæggelse på foreningens generalforsamling under pkt. 6 og en vedtagelse af et flertal af de fremmødte.

Hvis en gruppe er inaktiv og uden bestyrelse, kan den fortsætte som hvilende gruppe i en periode, eller den kan nedlægges efter samme procedure, som ved optagelse og gruppens aktiver tilfalder fællesforeningen.

§ 6

Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen som afgør spørgsmål af fælles interesse for den samlede forening. På generalforsamlingen vælges fællesformand, næstformand og forretningsfører, revisorer og revisorsuppleanter. Generalforsamlingen fastsætter foreningens udadvendte officielle holdning og afgør ændringsforslag til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen kan ikke afgøre spørgsmål af økonomisk rækkevidde for de enkelte grupper.

§ 7

Indkaldelse til generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fællesformand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8

Dagsorden

Foreningens faste dagsorden på den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Fællesformands beretning til drøftelse og godkendelse
 3. Gruppeformændenes beretning til drøftelse og eventuel godkendelse
 4. Fremlæggelse af regnskaber for fællesforeningen og grupperne og eventuelle budgetter
 5. Godkendelse af regnskaber og eventuelle fremlagte budgetter
 6. Gennemgang og drøftelse af modtagne forslag og emner, samt eventuel afstemning herom
 7. Valg af fællesformand, næstformand og forretningsfører
  1. Fællesformand er på valg i lige år
  2. Næstformand er på valg i ulige år
  3. Forretningsfører er på valg hvert andet år
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Forelæggelse af eventuelle bestyrelsesvalg på gruppeårsmøder til orientering
 10. Valg af gruppe bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for de grupper, som ikke har afholdt gruppeårsmøde
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen kan kun tilsidesætte valg efter pkt. 9, hvis der er sket procedurefejl af gruppen.

Generalforsamlingen beslutter antallet af bestyrelsesmedlemmer i de enkelte grupper efter indstilling fra gruppen.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af fællesformand eller et flertal af formandsudvalget.

Indkaldelse skal ske gennem den lokale dagspresse med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 10

Stemmeregler

Beslutning på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger vedtages med et flertal af de fremmødte medlemmer.

Vedtægtsændringer, herunder eventuel opløsning af foreningen eller grupper, kan kun vedtages med 2/3 af de fremmødte, men hvis 25 % af de fremmødte kræver det skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med kun disse afgørelser på dagsordenen, hvor 2/3 af de fremmødte kan træffe endelig afgørelse.

På generalforsamlingen har alle medlemmer, som er 15 år og derover, stemmeret, desuden har l af forældrene til medlemmer under 15 år stemmeret.

På gruppens årsmøde har alle gruppens medlemmer, som er 15 år og derover, stemmeret, desuden har l af forældrene til medlemmer under 15 år stemmeret.

§ 11

Fællesforeningsvalg

Ved valg af fællesformand og forretningsfører skal der afgives skriftlige forslag såfremt blot én af de tilstedeværende ønsker det.

Der foretages skriftlig afstemning blandt alle de foreslåede kandidater i valgrunder, hvor den kandidat, som har opnået lavest stemmetal i hver runde falder bort i næste runde. En kandidat er valgt, når denne opnår mere end 50 % af de afgivne stemmer.

Fællesformand og næstformand er på valg skiftevis for 2 år ad gangen, således at fællesformand er på valg i de lige år og næstformand er på valg i de ulige år. Forretningsfører, vælges for 2 år.

§ 12

Revisorvalg

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år, hvoraf en er på valg hvert år. Valgreglerne er de samme som for valg af gruppebestyrelser.

§ 13

Gruppeårsmøde

Grupperne kan afholde gruppe-årsmøde i marts eller april (dog forud for fællesforeningens generalforsamling), hvor der foretages bestyrelsesvalg.

Indkaldelse til gruppeårsmøde kan ske ved annoncerings i dagspressen eller ved offentliggørelse på Snejbjerg SGI’s hjemmeside. Indkaldelse kan ligeledes ske ved direkte indkaldelse af alle medlemmer, i forbindelse med informationsmateriale, der udleveres til alle medlemmer, brev eller elektronisk nyhedsbrev.

Det skal uanset informationsvalg sikres, at alle medlemmer kan være informeret mindst 14 dage før mødets afholdelse.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på årsmødet skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet.

Ekstraordinært gruppeårsmøde kan indkaldes af gruppeformanden, et flertal af gruppebestyrelsen, 1/4 af gruppens medlemmer eller af mindst 25 medlemmer.

Dagsorden for årsmødet fastsættes i forbindelse med indkaldelsen. Hvis anden dagsorden ikke er angivet følges følgende dagsorden.

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formandens/bestyrelsens beretning til drøftelse og godkendelse
 3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
 4. Fremlæggelse af budget til drøftelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Forelæggelse og behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse for gruppen
 8. Eventuelt

§ 14

Gruppebestyrelsesvalg

Den enkelte gruppe fastsætter selv om bestyrelsesvalget skal foregå direkte på fællesforeningens generalforsamling eller ved et gruppeårsmøde.

Gruppebestyrelserne består af mindst 3 medlemmer og gruppebestyrelsesmedlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver generalforsamling eller årsmøde.

Der kan afgives mundtlige forslag til kandidater, dog skal der afgives skriftligt forslag til kandidater såfremt blot et af de tilstedeværende ønsker det.

Såfremt der ikke er flere kandidater foreslået end, der skal vælges, kan valget foregå mundtligt.

Ved skriftlig afstemning, må en stemmeseddel for at være gyldig højest indeholde ligeså mange kandidater, som skal vælges, placeret under hinanden i den rækkefølge, man ønsker dem valgt.

Den øverste får ligeså mange afstemningspoints, som der skal vælges kandidater, den efterfølgende 1 point mindre osv. og den nederste 1 point.

De kandidater, som opnår flest afstemningspoints er valgte. Gruppebestyrelserne konstituerer sig selv.

§ 15

Suppleanter

Ved samtlige afstemninger betragtes ikke-valgte kandidater, som suppleanter i den rækkefølge afstemningen har givet. Der vælges dog ikke suppleanter for fællesformand og næstformand og forretningsfører.

§ 16

Valgbarhed

Valgbare er alle medlemmer på 15 år og derover, samt forældre til medlemmer under 15 år.

§ 17

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Grupperne skal senest med udgangen af januar måned aflevere driftsregnskab og status til forretningsfører. Denne skal sørge for at samtlige regnskaber hurtigst muligt afleveres til foreningens 2 revisorer, således at de 2 revisorer på skift reviderer de enkelte gruppers regnskaber.

§ 18

Tegningsregler

Fællesforeningen tegnes af fællesformand og næstformand i forening eller af fællesformand eller næstformand i forening med 2 eller flere af gruppeformændene.

Den enkelte gruppe tegnes af gruppeformanden og gruppebestyrelsen, og kun af dem.

Den enkelte Gruppe kan træffe beslutning omkring investering i værdipapirer af opsparede midler. Beslutning omkring køb og salg af værdipapirer træffes af Gruppebestyrelsen.

 § 19

Ansvar

Foreningens medlemmer, gruppernes medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

Grupperne hæfter alene for egne dispositioner. Ingen gruppe kan forpligte fællesforeningen eller andre grupper.

§ 20

Våbenpåtegningsret

Da foreningens skyttegruppe er berettiget til at give våbenpåtegning, er gruppens bestyrelse forpligtet til at give orientering til der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

Såfremt skyttegruppen bliver inaktiv, overdrages våben, ammunition og registre til fællesforeningen, der i samråd med myndighederne aftaler deponering af disse effekter.

§ 21

Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Midtjylland/DDS Midt, skal foreningen til DGI Midtjylland/DDS Midt aflevere samtlige herfra modtagne ejendele, desuden skal skyttegruppen aflevere samtlige kartoteker over registreringspligtige våben.

Herudover skal den sidste ekstraordinære generalforsamling fordele foreningens aktiver til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Selve formuens fordeling skal ske på den sidste ekstraordinære generalforsamling i samarbejde med Idrætsrådet, DGI Midtjylland/DDS Midt eller Herning Kommune.

§ 22

Tidligere vedtægter

Disse vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter i såvel fællesforeningen som grupperne. Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2016

Dorthe Poulsgård                       Birgitte Steffensen                   Carsten Thybo 

Jeppe Jonsson                             Tine Mikkelsen                          Erling Heller

Kristina Lindberg                       Kim Grarup                               Carsten Nielsen

Kurt Markussen                          Svenn Vind                                Jonas Hansen

Poul Erik Henriksen                   Niels Kjær, dirigent