Nyt fra Bestyrelsen

Årsmøde i Snejbjerg fodbold 2013.

Afholdtes tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 i Snejbjerg Hallens cafeteria.
Der var 24 fremmødte.

Dagsorden:
1.    Valg af dirigent og stemmetæller
Svend blev valgt som dirigent

2.    Formandens beretning
Fodboldmæssigt var 2012 endnu et godt år for Snejbjerg Fodbold. Senior fodbolden ligger stabilt med et hold i serie 5 og et i serie 3. Et niveau der matcher de spillere klubben har rådet over i de senere år. Efter lang og tro tjeneste valgte Villy Madsen at stoppe som senior træner, en post som nu er overtaget af Tonni Laursen. Vi siger tak til Villy for en meget engageret indsats, og evnen til at få formidlet dette engagement til spillerne, således at træningsindsatsen og den ”professionelle tilgang” til fodbolden er forbedret. Serie 5 blev styret af Søren Hedegård, som formåede at få stadig flere unge spillere i gang, en udvikling vi glæder os til at følge i 2013, hvor Søren fortsætter
I ungdomsafdelingen har udviklingen fortsat været positiv, med et stigende antal spillere. For første gang i mange år har klubben et U17 hold, og endda i A rækken baseret på en yderst stabil årgang 97. I de efterfølgende årgange har vi nu 11-mands hold i alle rækker hvor det er muligt, en succes der kun har været mulig med nogle meget engagerede trænere og holdledere. I de yngre årgange har vi i 2012 udvidet med 3 stk. 7 mands hold, også her funderet i vores gode trænere og holdledere. Bag dette står naturligvis et velfungerende ungdomsudvalg, som til stadighed arbejder med en god organisation omkring holdene, med både trænere, holdledere og ikke mindst begrebet forældre kontakt personer, som letter og løfter omkring det administrative arbejde. Tak til UU, ungdomstrænerne og forældrekontakterne for dette!
Ovenstående succes med stigende antal spillere kan nok også findes ved den store fokus der er på uddannelse af trænere. Der har i 2012 været trænere af sted i såvel JBU som FCM regi, og i stort set hvert tilfælde oplever klubben at få motiverede dygtigere trænere tilbage. Kompetencer der afspejles i den daglige træning, og som vi tror, påvirker lysten til at spille fodbold i Snejbjerg positivt
Økonomien er også i Snejbjerg Fodbold en meget vigtig ingrediens. Resultatet for 2012 er et lille plus, hvilket er yderst positivt i betragtning af en betydelig nedgang i indtægterne fra opgaverne i Messe Center Herning (MCH/Boxen). Det skal dog pointeres at vi stadig tjener rigtigt mange penge på denne aktivitet, og at dette ikke var muligt uden de mange frivillige hænder der træder til med kort varsel og Anne Marie Ørskovs store indsats. Bestyrelsen har haft fokus på at tilpasse udgifterne til indtægterne, og vil også fremadrettet have fokus på at kunne håndtere de usikre indtægtskilder. Gruppens formue er derfor intakt, således at der stadig er hensatte midler i rejsefonden, midler til etablering af de nødvendige faciliteter omkring og i forbindelse med de nye baner. Det skal desuden nævnes at diverse aktiviteter, så som hjulskifte forår og efterår, stærkt drevet af Svend Johansen og dele af vagterne i MCH har genereret ca. 40.000 kr. til multihallen. Tiltag vi forventer, vil fortsætte i 2013
Banesituationen kan naturligvis ikke undgås i 2012 beretningen. Desværre er den ikke særlig positiv. Året startede med at alle baner omkring hallen blev gravet op til arkæologiske undersøgelser, noget kommunen havde overset at tage højde for. Samtidig måtte vi vente i 8 mdr. før der var vished om at anlæggelsen af de nye baner kunne starte. Så blev denne anlæggelse desværre forsinket pga. for meget vand, så i skrivende stund venter vi stadig på at arbejdet begynder. Vi håber på at en 11-mands kunststof bane og 1½ græsbane bliver anlagt i foråret 2013. Den sidste græsbane som så mangler, bliver først anlagt, når skole hal byggeriet er tilendebragt medio 2015.. Vi ser dog frem til kunststofbanen som giver helt andre muligheder, når den er klar, forhåbentligt i efteråret 2013. Alt dette betyder, at vores mange fodboldspillere har måtte tage til takke med nogle knap så gode baner på de to skoler. Det har ikke været særligt godt, hvad vi har kunnet tilbyde. Der skal dog lyde en RIGTIG STOR TAK til spillere, trænere og forældre for den store tålmodighed der er blevet udvist med forholdene og holdningen til, at vi skal igennem dette på bedst mulig måde
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle de spillere som har valgt at være en del af fællesskabet; Snejbjerg fodbold – jeg håber, det vil fortsætte! Tak til trænere og ledere som hver dag møder op for at skabe de gode forhold for spillerne, på trods af de fysiske forhold. Og tak til alle andre som byder ind med en indsats for fodbolden i Snejbjerg i forskellige udvalg. Hvert eneste bidrag lille som stort er værdifuldt for at få hele mekanismen til at fungere. Tak til sponsorerne, som stadig tror på os og gerne vil bidrage. Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelses kolleger for ”kampen” ved møderne. Det har som ny formand være en spændende udfordring – jeg håber det fortsætter i 2013.03.20.

Formandens beretning blev godkendt.

3.    Fremlæggelse af regnskab til orientering
Regnskabet blev gennemgået af kasseren Rune Heesgaard.

4.    Forelæggelse og behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

5.    Valg af bestyrelse for gruppen
På valg er:
•    Thomas Tinghøj - ønsker ikke genvalg
•    Rune Heesgaard - ønsker ikke genvalg
•    Jesper Grothe - ønsker genvalg

Følgende blev valgt:
•    Jesper Grothe
•    Linda Mikkelsen
•    Allan Thomsen

6.    Eventuelt
Der var en generel debat om sponsorer der sponsorerer direkte til et hold.
Der var enkelte bemærkninger om at kontingentet kunne stige – og det modsatte.
Der mangler net i fodboldmål på Engbjerg.
Forslag om at stifte et hjælperudvalg.